• مدیریت و برنامه ریزی برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و سمینارها

    با همکاری موسسه فرهنگی آموزشی آدينــه

  • دفتريادداشت های لنــی بــوک

    هديه هایی فراتر از يک طرح و ايده ی خوب و نوآور

برخی از مشتريــان

چــرا نويد تجــارت ؟

امتيازات و ويژگی ها

مجموعه ی نويد تجارت اروند ،

انتخاب شرکت ها و سازمان های پيشرو است زیرا مزينت هایی چون هوشمندی ، خلاقيت ، برتری عملياتی و کيفيت را در اختيار مشتریان قرار می دهد.

مجموعه ی نويد تجارت اروند

خود را يک شرکت تبليغاتی و یا هنری نمی داند زيرا ماموريت اصلی و بنيادی اين مجموعه ارائه راه حل های يک پارجه ، مفرون به صرفه و موثر برای تحقق اهداف مشتريان خود می باشد .

مجموعه ی نويد تجارت اروند

به طور هوشمندانه راه حل های ارتباطی و تبليغاتی توسعه يافته را برای هر مشتری به واقعيت تبديل می کند.

هوشمندی ، خلاقيت ، برتری عملياتی و کیفیت خدمات از مزيت های نويد تجارت