خدمات

دکوراسیون و غرفه سازی

برگشت به ليستبرخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
• دکوراسیون داخلی (اداری، تجاری و مسکونی)
• غرفه‌های نمایشگاهی (تهران و سایر استانها)
• استندها وسازه‌های پرتابل