خدمات

تحقیقات و مشاوره بازاریابی

برگشت به ليستبرخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
• آسیب‌شناسی محصولات و خدمات شرکت و شناسایی فرصت‌های ارتقاء کیفیت
• تحلیل و آسیب‌شناسی شبکه توزیع و شناسایی فرصت‌های افزایش دسترسی مشتری به محصول
• کشف قیمت و تنظیم استراتژی قیمت‌گذاری
• ارزیابی اثربخشی فعالیت‌های ارتباطی شرکت و ارائه راهکارهای بهبود کیفیت و اثربخشی تبلیغات
• تنظیم استراتژی بازاریابی (تحلیل بازار، بخش‌بندی، انتخاب بازار هدف، جایگاه‌یابی)
• سنجش رضایت و وفاداری مصرف‌کننده
• ارزیابی پیش آزمون محصولات جدید
• بررسی روندهای عمومی بازار
• ارائه راهکارهای بهبود استراتژی‌های تبلیغات و روابط عمومی مشتری