خدمات

تبلیغات محیطی

برگشت به ليستبرخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :
• عرشه پل های عابر پیاده تهران
• بیلبوردهای تهران
• تبلیغات محیطی شهرستان
• فضاهای تبلیغاتی فرودگاه های کشور
• نمایشگرهای شهری (LED) تبلیغات محیطی تابلوهای سر درب و سایبان فروشگاه های عرضه کالا